Online Classes: Wagas ti Panagadal Ita a Pandemya

Online Classes: Wagas ti Panagadal Ita a Pandemya

Sipud idi nangrugi ti lock-down gapu’t COVID-19, amin nga tattao ket napilitan nga agtalinaed iti babbalay da. Halos amin nga pagilyan ditoy lubong ket nagsukat nagsukat ti estilo iti panagadal da, diay sigud nga face-to-face classess ket nasukatan ti online classes. Ami  ket napilitan nga ag-online- panagadal man ti ubbing ken ti panagtrabaho.

Ti online classes nga maawag da ket maysa a pamuspusan ti panagadal nga impatungpal ti gobyerno tapnu maituloy latta iti pinagiskwela ti ubbing. Ti pagsayaatan iti online class ket basbasbasit ti gastusen ngem nu adda ti pagsaayatan na ket adda met ti pagdaksan na. Maysa nga pagdaksan na ket adu ti marigrigatan kadagiti estudyante gapu iti nabuntog nga internet connection ken ti haan nga nakarwaman nga modular based instruction.

Adu ti estudyante nga nagsardeng nga nagadal ta marigrigatan da a timbengen ti oras da. Adu ti rason nu apay adu’t madi makisabay ti online class. Maysa nga rason ket kinarigat iti panagbiag,madi makagatang iti cellphone nga aramaten nu agklase ken awan ti pagpakabit da ti wireless connection ken pangload da. Ken adda ti sabali nga estudyante nga awan signal sadiay luglugar da, adda met sabali nga pagpilyan nu talaga nga madi kaya ti maysa nga estudyante ti online class, adda met ti modular.

Haan laeng nga estudyante ti agrigrigat ti online classes, pati mannursuro ket marigrigatan gapu ti internet connection. Pati dagiti mamaestro ken mamaestra ket nagparikot met ti kastoy nga istilo ti panag-adal. Kangrunaan dagiti mannursuru nga babbaket ken lallakay nga nakurang ti pannakamu ti panangusar ti kabarwanan nga gadget kasla kuma iti cellphone, laptop, social media ken nadumaduma pay. Adu man  ti saan nga umanamong iti kastoy nga wagas ngem isun ti baro a kannawidan.

Adu iti mangayat ti academic freeze gapu adda ti estudyante nga agpakpakamatay gapu’t stress. Adu ti mangibagbaga nga awan ti papanan na ti online classes gapu ta ibagbaga da nga haan nga nasalun-at ti sikulohikal ti maysa nga tao. Tatta adu ti estudyante nga basta pumasa da ket di da nga apanpanunuten nu adda iti maadalan da wennu awan. Haan nga epektibo para dagiti sabali ti distance learning ta marigatan da nga ag self-study. Adu’t estudyante nga mangibaga nga maymayat nga talaga iti face to face classes ngem online classes.

Talaga nga narigat ti kastoy nga istilo ti pinag adal para ti pinagadal. Ag-duwa tawen nga kastoy ti istilo ti pinag adalen ngam adu latta ti estudyante ken mannurusuru nga mangayat nga ag-academic freeze paylang ta marigrigatan isuda amin ti kastoy nga wagas. Haan man nga marigrigatan ti pisikal ti asinu man gapu ditoy nga set up ngem marigrigatan da met sikolohikal.

 Narigat para ti amin iti kastoy nga istilo ti pinag-adal. Ngem amin tayo met ket pilpiliten tayo nga aramiden ti kabaelan ken solbaren ti amin nga mapaspasamak tatta gapu daytoy nga pandemya. Madi tayo pay ammo nu kasano a kabayag pay nga ag online classes ti estudyante gapu ti nabuntog nga responde ti gobyerno ittuy crisis nga sangsangwen tayo iti agdama.

Karminia Gabrielle Reyes

Karminia Gabrielle Reyes

Editor-in-Chief

Leave a Reply

Your email address will not be published.